Statut

Statut

Na osnovu člana 12. i člana 22. stav 4. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", broj 51/2009 i 99/2011 – drugi zakon) i ciljeva usvojenih na svečanoj sednici – zboru građana budućih osnivača udruženja Mađarski pokret – Magyar Mozgalom održanoj dana 20. avgusta 2015. godine na Paliću, Skupština udruženja Mađarski pokret – Magyar Mozgalom je dana 11. oktobra 2015. godine u Subotici, usvojila:


S T A T U T

MAĐARSKOG POKRETA – MAGYAR MOZGALOM
 

 

1. OPŠTE ODREDBE

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

 

Član 1.

 

Udruženje pod nazivom Mađarski pokret – Magyar Mozgalom (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i unapređenja položaja mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji.

 

Pravni subjektivitet


Član 2.

 

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, koje stiče danom upisa u Registar udruženja sa pravima, obavezama i odgovornostima koji proističu iz Ustava, zakona, ovog Statuta i drugih opštih akata Udruženja.

Udruženje svim svojim sredstvima odgovara za svoje obaveze.


Naziv Udruženja


Član 3.

 

Naziv Udruženja na srpskom jeziku je: Mađarski pokret.

Naziv Udruženja na mađarskom jeziku je: Magyar Mozgalom.

 

Sedište Udruženja


Član 4.

 

Sedište Udruženja je: Grad Subotica, ulica Matije Gupca 16.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 


Ciljevi Udruženja

 

 Član 5.

 

Cilj Udruženja je unapređenje položaja - pripadnika mađarske nacionalne manjine u svim oblastima društvenog života, unapređenje demokratskih odnosa u okviru mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji, odnosno organizacija programa i manifestacija i realizacija projekata od značaja za očuvanje i razvoj identiteta mađarske nacionalne manjine.

Oblasti društvenog života iz prethodnog stava naročito su: predškolsko vaspitanje, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i nauka, obrazovanje odraslih, mediji, kultura i zaštita kulturnog nasleđa, službena upotreba jezika i pisma, civilno društvo, omladina i sport, demografija, zdravstvo i socijalna zaštita, zaštita životne sredine, poljoprivreda, privreda, preduzetništvo, turizam i ravnopravnost polova.


Član 6.


Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. organizuje skupove, manifestacije, svečanosti i programe i ostvaruje projekte u cilju unapređenja položaja pripadnika mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji;
 2. izdaje publikacije, brošure i analize u vezi položaja pripadnika mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji;
 3. organizuje dobrotvorne i humanitarne priredbe i druge aktivnosti kojima pomaže ugroženim građanima, naročito pripadnicima mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji;
 4. vrši istraživanja u oblasti etniciteta i međuetničkih odnosa,;
 5. prati ostvarivanje prava pripadnika mađarske nacionalne manjine i preduzima mere u cilju zaštite tih prava;
 6. sarađuje sa političkim strankama, udruženjima i drugim pravnim licima sa sedištem u Republici Srbiji u cilju ostvarivanja ciljeva udruženja;
 7. neguje odnose sa drugim nacionalnim zajednicama u Republici Srbiji, kao i sa Mađarima i njihovim organizacijama koji žive van Srbije;
 8. sarađuje sa organizacijama i ustanovama u inostranstvu koje obavljaju slične delatnosti kao Udruženje;
 9. vrši druge aktivnosti u cilju ostvarivanja svojih ciljeva.

 

Izgled i sadržina pečata Udruženja

 

Član 7.

 

Udruženje ima pečat okruglog oblika odgovarajućeg promera na kojem se nalazi sledeći tekst:

Mađarski pokret – Magyar Mozgalom, Subotica, Szabadka

a na sredini pečata se nalazi logotip Udruženja.

 

Simboli Udruženja

 

Član 8.

 

Udruženje ima logotip.

O izgledu logotipa Upravni organ donosi posebnu odluku.

 

2. ČLANSTVO U UDRUŽENJU
 

Članovi sa statusom osnivača

 

Član 9.

 

Pored lica koja su na osnivačkoj skupštini 25. avgusta 2015. osnovali Udruženje, članovi sa statusom osnivača su i sva lica, koja su potpisala izjavu kojom su izrazili želju da postanu osnivači Mađarskog pokreta pre 20. avgusta 2015. godine.

 

Uslovi i način učlanjivanja


Član 10.


Pored članova iz člana 9. ovog Statuta, član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom organu Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni organ Udruženja na osnovu posebnog Protokola o učlanjivanju donetog od strane Upravnog organa.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Svi članovi Udruženja su ravnopravni u svojim pravima i dužnostima, izuzev u pogledu davanja preporuke u postupku učlanjivanja, u skladu sa posebnim Protokolom o učlanjivanju.

Pravo na davanje preporuke u postupku učlanjivanja novih članova imaju osnivači Udruženja i članovi sa statusom osnivača.

 

Prestanak članstva


Član 11.


Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Za istupanje maloletnog člana je potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog smrti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja i u drugim slučajevima koji su propisani zakonom i opštim aktom Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština Udruženja, na osnovu preporuke Etičkog odbora.

Članu Udruženja mora se omogućiti izjašnjavanje o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Upravni organ, na osnovu preporuke Etičkog odbora, može doneti odluku o suspenziji člana Udruženja.

Suspendovani član Udruženja do donošenja odluke Skupštine o prestanku njegovog članstva ostaje član Udruženja, ali ne vrši prava i obaveze člana Udruženja.

Pravila disciplinskog postupka regulišu se Disciplinskim pravilnikom donetom od strane Upravnog organa.

 

Prava i obaveze članova


Član 12.


Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje u odlučivanju na Skupštini;
 3. da bude biran u organe Udruženja;
 4. da ima drukčije mišljenje od stavova većine u određenim pitanjima, ukoliko time ne krši prava drugih članova;
 5. da slobodno i iskreno izrazi i zastupa svoje stavove, da o njima inicira raspravu i kada se njegov stav razlikuje od mišljenja većine u okviru Udruženja;
 6. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. da svojim ponašanjem ne krši prava drugih članova Udruženja;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština i Upravni organ Udruženja.

 

3. ORGANI UDRUŽENJA, OVLAŠĆENJA, NAČIN NJIHOVOG IZBORA I RADA

 

Organi Udruženja

 

Član 13.


Organi Udruženja su Skupština, Upravni organ i Etički odbor.

 

3.1. Skupština

 

Sastav Skupštine

 

Član 14.

 

Skupštinu Udruženja čine članovi Udruženja.

U slučaju da Udruženje ima više od petstotina članova, članovi Udruženja učestvuju u radu Skupštine posredno, preko slobodno izabranih predstavnika.

Skupština Udruženja bliže uređuje pitanja iz stava 2. ovog člana.

U slučaju utvrđenim stavom 2. ovog člana, svaki član Udruženja ima pravo da bez prava odlučivanja prisustvuje sednici Skupštine.

 

Sednice Skupštine


Član 15.

 

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na inicijativu Upravnog organa ili najmanje jedne trećine članova Skupštine.

Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Sednicu Skupštine vodi Radno predsedništvo koje se bira javnim glasanjem na početku sednice.

Sednicu Skupštine otvara i njome do izbora Radnog predsedništva predsedava najmlađi prisutni član Skupštine.

Predloge za članove Radnog predsedništva mogu podneti Upravni organ i članovi Skupštine.

 

Delatnost Skupštine

 

Član 16.

 

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja u skladu sa Statutom;
 4. bira i razrešava članove Upravnog organa;
 5. bira i razrešava članove Etičkog odbora;
 6. donosi odluku o prestanku članstva u Udruženju zbog nepoštovanja Statuta, narušavanja ugleda Udruženja ili zbog razloga propisanih opštim aktom Udurženja;
 7. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 8. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 9. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 10. vrši druge poslove iz oblasti delatnosti Udruženja, osim ako ovim Statutom nije drugačije regulisano.

 

Donošenje odluke Skupštine

 

Član 17.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

U slučaju nepostojanja kvoruma za odlučivanje iz stava 1. ovog člana sednica Skupštine može ponovo da se zakaže nakon sat vremena, pod uslovom da je prisutno više od 15% članova Udruženja.  

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statuom nije drugačije propisano.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Ako ovim Statutom nije drugačije propisano, Skupština svoje odluke donosi javnim glasanjem.

Skupština može većinom glasova prisutnih članova da donese odluku o tajnom načinu odlučivanja o bilo kom pitanju.

                     

3.2. Upravni organ Udruženja

 

Sastav i izbor članova Upravnog organa

 

Član 18.

 

Upravni organ ima 31 člana koje Skupština Udruženja bira iz reda svojih članova.

Mandat članova Upravnog organa traje dve godine, sa mogućnošću reizbora.

 

Delatnost Upravnog organa

 

Član 19.

 

Upravni organ:

 1. bira i razrešava zastupnike Udruženja;
 2. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 3. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 4. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 5. utvrđuje finansijski plan i donosi druge finansijske odluke;
 6. usvaja kvartalni izveštaj o finansijskom poslovanju Udruženja,
 7. donosi odluku o suspenziji člana Udruženja;
 8. konstatuje prestanak članstva u Udruženju zbog smrti člana, istupanja iz članstva ili iz razloga propisanih zakonom;
 9. može odrediti članove Udruženja zaduženih za razvijanje unutrašnje organizacije Udruženja po područnom principu, odnosno za koordinaciju rada više mesnih i opštinskih/gradskih grupa;
 10. donosi odluku o saradnji sa drugim udruženjima i organizacijama,
 11. odlučuje o pokretanju postupka za izmenu i dopunu Statuta;
 12. priprema predloge odluke, odnosno predloge izmena i dopuna odluka, koje podnosi Skupštini na usvajanje;
 13. donosi opšte akte i odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

 

Donošenje odluka Upravnog organa

 

Član 20.

 

Upravni organ odlučuje na sednicima.

Upravni organ punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statuom nije drugačije propisano.

 

Zastupnici Udruženja

 

Član 21.

 

Udruženje ima troje zastupnika.

Zastupnike bira Upravni organ Udruženja iz reda svojih članova na period od dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Svako od zastupnika je u svojstvu koopredsednika ovlašćen da samostalno zastupa i predstavlja Udruženje.

 

3.3. Etički odbor

 

Član 22.

 

Udruženje ima Etički odbor koji se sastoji od pet članova i pet zamenika članova.

Članove i zamenike članova Etičkog odbora bira Skupština Udruženja, javnim glasanjem, na predlog Upravnog organa i članova Skupštine.

Ukoliko je broj kandidata za članove i zamenika članova veći od broja koji se bira, Skupština o kandidatima odlučuje tajnim glasanjem.

Mandat članova i zamenika članova Etičkog odbora traje dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Etički odbor:

 1. stara se o poštovanju Statuta i drugih opštih akata Udruženja od strane članova Udruženja;
 2. nadzire da li organi i članovi Udruženja vrše svoje poslove u skladu sa Statutom Udruženja. Ako tokom vršenja nadzora ustanovi kršenje Statuta, o tome obaveštava Skupštinu;
 3. na sopstvenu inicijativu ili na inicijativu Upravnog organa sprovodi disciplinski postupak protiv člana Udruženja;
 4. usvaja preporuku o prestanku članstva u Udruženju i dostavlja istu Upravnom organu i Skupštini Udruženja.

 

4. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA PO PODRUČNOM PRINCIPU

 

Član 23.

 

Mesna grupa je osnovni oblik unutrašnje organizacije Udruženja po područnom principu, koju čine svi članovi Udruženja sa prebivalištem na području određene opštine/grada ili naselja.

Mesna grupa se osniva sa najmanje 5 člana, po pravilu za područje određene opštine/grada.

Na inicijativu najmanje 5 člana Udruženja sa prebivalištem na području određenog naselja ili dela određenog naselja, Upravni organ odobrava osnivanje mesne grupe u tom naselju ili delu naselja.

Upravni organ na svojoj prvoj narednoj sednici od podnošenja inicijative odlučuje o ispunjenosti uslova za osnivanje nove mesne grupe.

Mesna grupa je samostalna u pokretanju inicijativa, organizovanju svojih aktivnosti i donošenju odluka.

Odluke o pitanjima koja prevazilaze lokalni značaj, mesna grupa donosi uz pribavljano mišljenje Upravnog organa.

 

Član 24.

 

Svaka mesna grupa ima koordinatora, koga biraju i razrešavaju članovi mesne grupe, javnim glasanjem, većinom prisutnih članova mesne grupe.

U slučaju sprečenosti koordinatora njega zamenjuje zamenik koordinatora, koji se bira i razrešava u postupku utvrđenom za izbor i razrešenje koordinatora.

Mandat koordinatora i zamenika koordinatora traje dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Koordinator mesne grupe:

 1. saziva i vodi sednice mesne grupe;
 2. organizuje aktivnosti mesne grupe;
 3. obaveštava Upravni organ Udruženja o aktivnostima mesne grupe;
 4. pismenim putem obaveštava Kancelariju Udruženja o odlukama donetima na sednici mesne grupe;
 5. održava kontakt sa Kancelarijom Udruženja.

 

Član 25.

 

Mesna grupa može da održi svoju sednicu bez obzira na broj prisutnih članova, ukoliko su članovi mesne grupe uredno obavešteni o mestu i vremenu održavanja sednice mesne grupe.

Mesna grupa svoje odluke donosi javnim glasanjem, većinom prisutnih članova mesne grupe.

 

Član 26.

 

Ukoliko se na području određene opštine/grada osnuju najmanje tri mesne grupe Udruženja, odlukom Upravnog organa će se osnovati opštinska/gradska grupa Udruženja, koju čine koordinatori mesnih grupa.

U slučaju sprečenosti koordinatora mesne grupe, njega na sednici opštinske/gradske grupe zamenjuje zamenik koordinatora mesne grupe.

Opštinska/gradska grupa može da održi svoju sednicu bez obzira na broj prisutnih koordinatora/zamenika koordinatora mesnih grupa, ukoliko su koordinatori/zamenici koordinatora mesnih grupa uredno obavešteni o mestu i vremenu održavanja sednice opštinske/gradske grupe.

Opštinska/gradska grupa svoje odluke donosi javnim glasanjem, većinom prisutnih koordinatora/zamenika koordinatora mesnih grupa.

 

Član 27.

 

Evidenciju o mesnim i opštinskim/gradskim grupama, odnosno njihovim koordinatorima i zamenicima koordinatora vodi Kancelarija Udruženja.

 

5. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA PO STRUKOVNOM PRINCIPU

 

Član 28.

 

U okviru Udruženja, osnivaju se sledeća strukovna radna tela:

1) Radno telo za predškolsko vaspitanje, osnovno i srednje obrazovanje;

2) Radno telo za visoko obrazovanje i nauku;

3) Radno telo za obrazovanje odraslih;

4) Radno telo za medije;

5) Radno telo za kulturu;

6) Radno telo za civilno društvo;

7) Radno telo za omladinu, zdrav život i sport;

8) Radno telo za zdravstvo i socijalnu zaštitu;

9) Radno telo za demografiju, za zaštitu majki i dece;

10) Radno telo za zaštitu životne sredine;

11) Radno telo za zakonodavstvo, upravu, lokalnu samoupravu i službenu upotrebu jezika i pisma;

12) Radno telo za poljoprivredu;

13) Radno telo za privredu i preduzetništvo;

14) Radno telo za penzionere.

Upravni organ Udruženja može svojom odlukom da obrazuje nova radna tela, da na predlog  postojećeg radnog tela u okviru tog tela obrazuje posebno radno za užu stručnu oblast, kao i da formira druga stručna konsultativna tela.

 

Član 29.

 

Strukovno radno telo je osnovni oblik unutrašnje organizacije Udruženja po strukovnom principu, koju čine članovi Udruženja koji izraze želju da se uključe u njen rad.

Pojedina strukovna radna tela po pravilu imaju najviše 15 članova.

Sastav pojedinih strukovnih radnih tela konstatuje se odlukom Upravnog organa.

Ukoliko se u određeno strukovno radno telo prijavi više od 20 članova Udruženja, Upravni organ može doneti odluku da se u okviru određenog radnog tela obrazuju posebna radna tela za uže stručne oblasti, na način da svako telo ima približno isti broj članova.

Na sednice stručnog radnog tela bez prava odlučivanja se mogu povremeno ili stalno (u svojstvu počasnog člana radnog tela) pozivati i lica koja nisu članovi Udruženja

Strukovno radno telo je samostalno u pokretanju inicijativa, organizovanju svojih aktivnosti i donošenju odluka iz oblasti rada radnog tela.

Odluke o pitanjima koje podrazumevaju neophodnost usaglašavanja stavova više strukovnih radnih tela, donose se uz uključivanje Upravnog organa u postupak utvrđivanja stavova.

 

Član 30.

 

Svako strukovno radno telo, odnosno posebno radno telo za užu stručnu oblast ima koordinatora koga biraju i razrešavaju članovi strukovnog radnog tela, odnosno posebnog radnog tela za užu stručnu oblast, javnim glasanjem, većinom prisutnih članova.

U slučaju sprečenosti koordinatora njega zamenjuje zamenik koordinatora, koji se bira i razrešava u postupku utvrđenom za izbor i razrešenje koordinatora.

Mandat koordinatora i zamenika koordinatora traje dve godine, sa mogućnošću reizbora.

Koordinator strukovnog radnog tela, odnosno posebnog radnog tela za užu stručnu oblast:

 1. saziva i vodi sednice radnog tela;
 2. organizuje aktivnosti radnog tela;
 3. obaveštava Upravni organ Udruženja o aktivnostima radnog tela;
 4. pismenim putem obaveštava Kancelariju Udruženja o odlukama donetima na sednici radnog tela;
 5. održava kontakt sa Kancelarijom Udruženja.

 

Član 31.

 

Strukovno radno telo, odnosno posebno radno telo za užu stručnu oblast može da održi svoju sednicu bez obzira na broj prisutnih članova, ukoliko su članovi radnog tela uredno obavešteni o mestu i vremenu održavanja sednice radnog tela.

Strukovno radno telo, odnosno posebno radno telo za užu stručnu oblast svoje odluke donosi javnim glasanjem, većinom prisutnih članova radnog tela.

 

Član 32.

 

Organi Udruženja, kao i oblici njegove unutrašnje organizacije po područnom i strukovnom principu, svoje odluke mogu donositi i elektronskim putem, ukoliko postoje uslovi za ovaj način glasanja i ukoliko se svaki član organa ili organizacionog oblika saglasi se ovim načinom odlučivanja.

 

5. KANCELARIJA UDRUŽENJA

 

Član 33.

 

Kancelarija Udruženja:

 1. obavlja administrativne poslove za potrebe rada Udruženja;
 2. obezbeđuje unutrašnju komunikaciju između organa Udruženja, organizacionih oblika po područnom i strukovnom principu;
 3. obaveštava koordinatora mesne grupe i članove Udruženja iz te mesne grupe o prijemu novih članova sa prebivalištem na području za koje je mesna grupa osnovana;
 4. obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštima aktima Udruženja.

Poslove u Kancelariji Udruženja obavljaju članovi Udruženja koje imenuje Upravni organ.

Upravni organ može da imenuje šefa Kancelarije zaduženog za vođenje poslova Kancelarije.

 

6. JAVNOST RADA UDRUŽENJA

 

Ostvarivanje javnosti rada


Član 34.


Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.


Član 35.


Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim  udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.


7. SREDSTVA UDRUŽENJA

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Član 36.


Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, kamate na uloge, kao i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Sredstva potrebna za početak rada Udruženja su obezbedili osnivači Udruženja.


Član 37.


Sredstva Udruženja su u privatnoj svojini.

Udruženja je dužno da sredstvima postupa sa pažnjom dobrog domaćina.

Sredstva Udruženja se troše na osnovu finansijskog plana i u skladu sa odredbama Statuta.


Član 38.


Donacije, pokloni, finansijske subvencije i ostali dobrovoljni prilozi koji se namenski dodeljuju, poklanjaju ili ustupaju Udruženju, koriste se u skladu sa željom darodavca.


Član 39.


Domaća i strana pravna i fizička lica, koja žele da doprinesu ostvarivanju ciljeva Udruženja mogu postati donatori Udruženja pod istim uslovima.

Ulaganje sredstava vrši se uplatom novčanih sredstava na tekući račun Udruženja, odnosno prenosom pokretne ili nepokretne imovine, odnosno prava na Udruženje.


Privredna delatnost kojom se stiče dobit

 

Član 40.


Udruženje pribavlja sredstva putem obavljanja privrednih delatnosti:

- 82.30 - Organizovanje sastanaka i sajmova

Udruženje može da pribavlja sredstava i prodajom proizvoda nastalih u okviru manifestacija, kulturnih i drugih događaja, koje Udruženje organizuje, kao i kotizacije za seminare, edukativne radionice i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite i unapređenja položaja mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem privrednih delatnosti nakon izvršenog upisa ovi delatnosti u Registar udruženja.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.


Član 41.


Udruženje može pribavljati sredstava i od drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.


8. STATUSNE PROMENE I PRESTANAK UDRUŽENJA

 

Član 42.


Odluku o statusnim promenama i prestanku Udruženja donosi Skupština, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa zakonom.


9. POSTUPAK ZA IZMENE I DOPUNE STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA
 

Član 43.


Izmene i dopune Statuta i drugih opštih akta vrše se na način određen za njihovo donošenje.

Predlog za izmenu i dopunu Statuta mogu podneti Upravni organ ili najmanje 10% članstva Udruženja.


10. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 44.

 

Do izbora članova Upravnog organa poslove Upravnog organa, uključujući i donošenje potrebnih opštih akata vrši privremeno telo upravljanja koje čine osnivači Udruženja.

Članovi Udruženja će do 31. oktobra 2015. godine doneti odluku o osnivanju strukovnih radnih tela, mesnih i opštinskih/gradskih grupa i izabrati njihove koordinatore.

Do 15. novembra 2015. godine privremeno telo upravljanja iz stava 1. ovog člana će u svoj sastav kooptirati najmanje 10 novih članova iz reda koordinatora strukovnih radnih tela, odnosno koordinatora mesnih i opštinskih/gradskih grupa koji će do izbora Upravnog organa Udruženja zajedno sa osnivačima udruženja činiti privremeno telo upravljanja.

Skupština za izbor Upravnog organa Udruženja održaće se najkasnije do 30. juna 2016. godine.

Do izbora zastupnika Udruženja u skladu sa ovim Statutom funkciju zastupnika vrše troje osnivača u skladu sa osnivačkim aktom Udruženja.

Skupština ovlašćuje privremeno telo upravljanja iz stava 1. ovog člana da u postupku upisa novog Statuta u Registar udruženja izvrši neophodnu pravno-tehničku reakciju teksta Statuta.

 

Član 45.


Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 46.


Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se van snage Statut Udruženja donet 25. avgusta 2015. godine.

 

Predsednik Radnog predsedništva Skupštine

Péter Kókai (Peter Kokai)